രതീഷേ എങ്ങനെണ്ട്?😂😁
.
.
.
BUTTER CHICKEN RECIPE MALAYALAM
…………………………………….
1.chicken-600g
2.ginger paste-2 tbs
3.garlic paste-2 tbs
4.kashmiri chilli powder-2 tbs
5.salt to taste
(marination)
—————————-
6.butter
7.oil
8.onion-1
9.tomato-4
10.cashew nuts-24
11.salt to taste
12.kashmiri chilli powder- 1 tbs
13.garam masala-1/2 tbs
14.vinegar-1 tbs
15.water
16.butter
17.fresh cream
————————-
.
.
.
recipe from @chefvaruninamdar

source